ПОРЯДОК зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей

ПОРЯДОК
зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей
1. Цей Порядок визначає умови зарахування дітей на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від типу, підпорядкування та форми власності та відрахування дітей із закладу.
2. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:
заклад, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей (далі - заклад), - заклад охорони здоров’я, соціального захисту або заклад загальної середньої освіти із пансіоном у його структурі (за винятком ліцеїв, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти) незалежно від його форми власності та підпорядкування, в якому передбачено цілодобове перебування протягом трьох місяців і більше одночасно понад 10 дітей;
індивідуальний план соціального захисту дитини - документ, складений на основі акта оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини), в якому передбачені заходи щодо виходу дитини та її сім’ї (у разі наявності) із складних життєвих обставин.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, Законах України “Про охорону дитинства”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
3. Дія цього Порядку не поширюється на школи соціальної реабілітації та заклади професійної (професійно-технічної) освіти, ліцеї, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей і сімей та влаштування дітей старше 13 років до закладів спеціалізованої освіти.
4. Зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування здійснюється відповідно до наказу керівника цього закладу, що видається на підставі направлення структурного підрозділу освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад (далі - відповідний структурний підрозділ), за наявності рішення органу опіки та піклування, прийнятого на підставі рекомендації комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання/перебування дитини (далі - комісія) про доцільність і строки влаштування дитини на цілодобове перебування, і документів, передбачених пунктами 11 і 12 цього Порядку.
Керівник закладу зобов’язаний ознайомити батьків/осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу та поінформувати про їх обов’язки щодо виховання, утримання дитини та своєчасне вибуття дитини із закладу відповідно до строків, визначених цим Порядком.
5. Питання про доцільність влаштування дитини на цілодобове перебування до закладу розглядається комісією на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює, та документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку. У заяві зазначається причина влаштування дитини та бажаний строк її перебування у закладі.
Заява про влаштування дитини на цілодобове перебування до закладу подається одним із батьків дитини або особою, яка їх замінює, до відповідного структурного підрозділу органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини, який готує подання для розгляду на засіданні комісії протягом трьох днів.
Комісія під час розгляду поданих матеріалів вивчає документи та враховує умови проживання сім’ї, виховання дитини, можливості сім’ї задовольнити потреби дитини та можливості громади забезпечити надання дитині необхідних послуг за місцем проживання, зокрема інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, соціальних послуг, необхідних для дитини та її сім’ї.
Комісія приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування у випадку, якщо вичерпані всі можливості забезпечення її догляду і виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, з урахуванням найкращих інтересів дитини, і подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення.
У разі розгляду питання про зарахування на цілодобове перебування до закладу дитини з особливими освітніми потребами на засідання комісії запрошується спеціаліст інклюзивно-ресурсного центру з правом дорадчого голосу.
6. Рішення комісії приймається не пізніше 10 робочих днів з дати прийняття секретарем комісії від відповідного структурного підрозділу подання про розгляд питання доцільності влаштування дитини до закладу разом із документами.
7. На основі рекомендації комісії орган опіки та піклування приймає рішення про влаштування дитини до закладу або відмову у влаштуванні дитини до закладу із зазначенням причини (підстави) прийняття такого рішення.
У разі прийняття рішення про влаштування дитини до закладу між батьками, органом, який прийняв рішення, та закладом укладається договір про перебування дитини в закладі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
У разі відмови у влаштуванні дитини до закладу орган опіки та піклування зобов’язаний надати рекомендації сім’ї щодо подолання обставин, через які виникла потреба у влаштуванні дитини до закладу, та суб’єктам соціальної роботи стосовно організації підтримки сім’ї відповідно до її потреб.
8. Зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу освіти здійснюється на період, що не перевищує одного навчального року для дітей шкільного віку та шести місяців для дітей дошкільного віку. У разі зарахування учня після початку навчального року час його цілодобового перебування в закладі не може перевищувати поточного навчального року.
Зарахування дитини на цілодобове перебування до закладів соціального захисту та охорони здоров’я здійснюється на період, що не перевищує шести місяців.
9. Влаштування до закладу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, регулюється Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
10. Не пізніш як за місяць до закінчення визначеного строку цілодобового перебування дитини у закладі керівник закладу повідомляє її батькам/особам, які їх замінюють, а також службі у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини про закінчення строку перебування, стан виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебувала у складних життєвих обставинах, індивідуального плану розвитку дитини, якщо вона має особливі освітні потреби, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю та актуальні потреби дитини.
Служба у справах дітей, отримавши інформацію про закінчення строку перебування дитини у закладі, спільно із суб’єктами соціальної роботи вивчає спроможність задовольнити потреби дитини у громаді за місцем проживання. У разі перебування сім’ї дитини у складних життєвих обставинах вживаються заходи, передбачені Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585.
У випадку закінчення строку перебування у закладі дитини з особливими освітніми потребами залучаються спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру для коригування індивідуального плану розвитку дитини.
У випадку закінчення строку перебування у закладі дитини з інвалідністю залучаються спеціалісти лікарсько-консультаційної комісії медичного закладу за місцем перебування на обліку дитини з інвалідністю для перегляду і коригування індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю.
11. Для влаштування дитини до закладу батьки дитини або особи, які їх замінюють, подають до органу опіки та піклування:
заяву одного з батьків або осіб, які їх замінюють, про тимчасове влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування із зазначенням строку та причини влаштування, форма якої наведена у додатку;
акт оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
інші документи, що підтверджують стан сім’ї та причину влаштування дитини до закладу;
висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що складається фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;
індивідуальний план реабілітації для дитини з інвалідністю.
12. Під час зарахування дитини до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку, разом із рішенням органу опіки та піклування за місцем проживання дитини/одного з батьків дитини про доцільність влаштування дитини на цілодобове перебування із зазначенням строку перебування у закладі та документи, передбачені положеннями/статутами відповідних закладів.
13. Заклад, до якого зараховується дитина, зобов’язаний вести облік дітей, влаштованих на цілодобове перебування.
14. Директор закладу несе персональну відповідальність за ведення обліку дітей, зарахованих на цілодобове перебування до закладу.
15. Відповідний структурний підрозділ здійснює моніторинг прибуття/вибуття дітей, які перебувають цілодобово у закладі, та щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає службі у справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації відповідні аналітично-статистичні матеріали за формою, встановленою Мінсоцполітики.
16. Служба у справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації узагальнює інформацію та щороку до 15 жовтня подає обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністраціям і засновнику закладу аналітично-статистичний звіт про дітей, які цілодобово перебувають у закладі, для аналізу та удосконалення діяльності щодо надання послуг дітям.
17. Відрахування дитини з цілодобового перебування у закладі здійснюється за заявою батьків/осіб, які їх замінюють, які ініціювали влаштування дитини до закладу, або з інших підстав у порядку, встановленому законодавством.
У разі відсутності заяви батьків про відрахування дитини із закладу керівник закладу зобов’язаний повідомити про відсутність заяви службі у справах дітей, яка повинна з’ясувати причини неподання заяви про відрахування дитини.
У разі коли батьки не забирають дитину із закладу цілодобового перебування, служба у справах дітей вирішує питання про організацію захисту прав дитини на виховання у сім’ї, зокрема може ініціювати питання про позбавлення батьків батьківських прав.
_______________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 586
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 35, ст. 1650; 2005 р., № 25, ст. 1446; 2016 р., № 7, ст. 349):
1) абзац п’ятий пункту 1 виключити;
2) у пункті 2:
абзац третій викласти в такій редакції:
“за утримання вихованців в інтернатах (пансіонах) спеціальних закладів освіти;”;
після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“за утримання вихованців в інтернатах (пансіонах) закладів спеціалізованої освіти - з батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
3) абзац четвертий пункту 3 виключити.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2014 р., № 93, ст. 2684; 2018 р., № 80, ст. 2674):
1) абзаци третій - шостий пункту 35 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
“Матеріали, підготовлені службою у справах дітей, в яких обґрунтовано викладені підстави для влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону (незалежно від форми власності та підпорядкування), розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.
Влаштування дітей до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону (незалежно від форми власності та підпорядкування) здійснюється відповідно до направлення (путівки) служби у справах дітей за формою згідно з додатком 12.
Направлення (путівку) на влаштування дитини до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону районного, міського (районного у місті), сільського, селищного підпорядкування видає служба у справах дітей за місцем первинного обліку дитини за погодженням з відповідним органом управління освітою.
У разі коли дитина влаштовується до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, пансіону регіонального підпорядкування, направлення (путівка) видається службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за наявності всіх необхідних документів. Погоджує таке направлення (путівку) структурний підрозділ освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим).”;
2) у пункті 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого зазначеною постановою:
в абзаці двадцять третьому слова і цифри “загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті” замінити словами “закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від його форми власності та підпорядкування, пансіону за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі”;
в абзаці двадцять п’ятому слова і цифри “загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня” замінити словами “закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від його форми власності та підпорядкування, пансіону”.
3. У Положенні про санаторну школу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 1026 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3234):
1) абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:
“18. Граничний строк проживання учня (вихованця), крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернаті (пансіоні) санаторної школи становить не більше ніж період, визначений лікувально-консультаційною комісією медичного закладу відповідного профілю.”;
2) пункт 19 викласти в такій редакції:
“19. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) санаторної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або за протоколом лікування та/або реабілітації передбачено обмеження руху та/ або фізичного навантаження.
За заявою батьків учня (вихованця) або інших законних його представників та за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання дитини учень може бути влаштований в інтернат (пансіон) санаторної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні. Рішення про утворення чергових груп оформляється наказом директора відповідно до статуту санаторної школи.
Погодження служби у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) щодо його влаштування до інтернату (пансіону) санаторної школи на вихідні та святкові дні (не більше ніж на чотири вихідні дні та один святковий день на місяць), крім канікул, надається в разі схвалення такого влаштування на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, до участі в якому з правом дорадчого голосу запрошується представник санаторної школи. Строк дії погодження становить один місяць із дня його видачі.
У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) санаторної школи у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання дитини, а також після закінчення граничного строку проживання в інтернаті (пансіоні) санаторної школи директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.
Служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585, та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті санаторної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул.
Влаштування дітей до інтернату санаторної школи оформляється наказом директора.
Вихованці дошкільних груп не влаштовуються в інтернат санаторної школи.”.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 853):
1) пункт 17 Положення про спеціальну школу, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
“17. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.
Рішення про влаштування дітей до інтернату (пансіону) спеціальної школи затверджується наказом директора.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату (пансіону) спеціальної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні.
Погодження служби у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) щодо його влаштування до інтернату (пансіону) спеціальної школи на вихідні та святкові дні (не більше ніж на чотири вихідні дні та один святковий день на місяць), крім канікул, надається в разі схвалення такого влаштування на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, до участі в якому з правом дорадчого голосу запрошується представник спеціальної школи. Строк дії погодження становить один місяць із дня його видачі.
У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.
Служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585, та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
Для перебування учнів (вихованців) у спеціальній школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.
Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату спеціальної школи.”;
2) пункт 5 Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
“5. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті центру (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) та за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату центру на вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора відповідно до статуту центру.
Погодження служби у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) щодо його влаштування до інтернату центру на вихідні та святкові дні (не більше ніж на чотири вихідні дні та один святковий день на місяць), крім канікул, надається в разі схвалення такого влаштування на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, до участі в якому з правом дорадчого голосу запрошується представник навчально-реабілітаційного центру. Строк дії погодження становить один місяць із дня його видачі.
У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті центру у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.
Служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585, та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
Рішення про влаштування учнів (вихованців) до інтернату центру затверджується наказом директора.
Вихованці дошкільних груп, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату центру.”.
5. У пункті 11 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 “Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 985; 2020 р., № 43, ст. 1389):
1) в абзаці шостому слово “тимчасового” виключити;
2) після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“влаштування дитини на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);”.
У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим.

Додаток
до Порядку

Начальнику _________________________________________
(повне найменування органу опіки та піклування)

___________________________________________________

(прізвище та ініціали керівника)
___________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

____________________________________________________
заявника чи одного з батьків дитини)
який (яка) проживає за адресою:________________________
(адреса
___________________________________________________
фактичного місця проживання)
__________________________________________________
(номер контактного телефону)
___________________________________________________
(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про зарахування до
_________________________________________________________________________
(найменування закладу)

Прошу видати направлення для зарахування на цілодобове перебування мого сина (дочки)/онука (онучки)/племінника (племінниці) (потрібне підкреслити)
________________________________________________________________________________ (прізвище, імʼя, по батькові, дата народження дитини)

який (яка) фактично проживає за адресою: _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
у зв’язку із __________________________________________________________________________________________________________________________
(пояснити причину влаштування дитини на цілодобове перебування)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

строком з ________________________ по ___________________________ .

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись