Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ПРОТОКОЛ №1 засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

Протокол №1

засідання  Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

10 лютого 2015 року                                                                                м.Рубіжне.

Присутні:

-    члени Громадської ради:  Башмакова Т.О,  Бутенко О.М,  Жаворонков О. В,  Крівошликов М.І,   Семенов С.В,  Сичова О.І.,  Соловйов В.І., Ткаченко В.Г,    Феленко О.Д, Шпілєвий С.Е, Голенач Я.О.- начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої  політики виконавчого комітету Рубіжанської міської ради;

-   представники громадських організацій: Данильченко М.О. - Громадська організація « Правозахистний рух в підтримку прав біженців та відновлення демократичного Донбасу», Петрова Н.П- Громадська організація « Ринок»,  Яценко К.В- Громадська організація «Трибун».

Голова ініціативної групи - Башмакова Т.О., озвучила порядок денний першого засідання Громадської ради:

 

1. Обрання голови та секретаря Громадської ради .

2. Обрання заступників голови Громадської ради.

3. Затвердження Регламенту Громадської ради.

4. Затвердження Положення про Громадську раду.

5. Створення постійних комісій Громадської ради.

6. Призначення дати наступного засідання Громадської ради.

7, Різне.

 Слухали: -  Шпильовий С.Е запропонував затвердити порядок денний засідання.

Голосування: «за» –    10   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

1. Слухали: по першому питанню порядку денного:

-  Соловйов В.І. запропонував обрати головою Громадської ради Башмакову Т.О.

Голосування: «за» –    10   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

- Феленко О.Д. запропонувала обрати секретарем Громадської ради  Бутенко О.М.

Голосування: «за» –    10 чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

  2. Слухали: по другому питанню порядку денного:

-  Башмакова Т.О. запропонувала  обрати заступниками голови Громадської ради Жаворонков О. В. та Феленко О.Д.

Голосування: за обрання заступником голови Громадської ради Жаворонков О. В.

 «за» –    10   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

Голосування: за обрання заступником голови Громадської ради Феленко О.Д..

 «за» –    10   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

3. Слухали: по третьому  питанню порядку денного Соловйов В.І. запропонував:

в зв’язку з тим, що розроблений ініціативною групою, проект Регламенту Громадської ради був розміщене на міському сайті для  обговорювання та надіслане  усім інститутам громадського суспільства, які приймають участь в Громадської раді,   в режимі он – лайн

 ( документальний обмін по електронній пошті) , прийняти його за основу. ( Додаток №1).

Голосування: «за» –    10   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.   

 

4. Слухали: по четвертому  питанню порядку денного Шпильовий С.Е запропонував:

в зв’язку з тим, що розроблений ініціативною групою, проект Положення про Громадську раду  був розміщене на міському сайті для  обговорювання та надіслане  усім інститутам громадського суспільства, які приймають участь в Громадської раді,   в режимі он – лайн

 ( документальний обмін по електронній пошті) , прийняти його за основу, при цьому визначити чисельний склад Громадської Ради у кількості 19 осіб  ( Додаток №2).

Голосування: «за» –    10  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

 

5. Слухали: по п’ятому  питанню порядку денного Соловйов В.І. запропонував:

в зв’язку з тим, що розроблений проект постійних комісій  Громадської ради був розміщене на міському сайті для  обговорювання та надіслане  усім інститутам громадського суспільства, які приймають участь в Громадської раді,   в режимі он – лайн

 ( документальний обмін по електронній пошті) , прийняти його за основу. ( Додаток №3).

Голосування: «за» –    10  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

6. Слухали: по шостому  питанню порядку денного  Башмакова Т.О. запропонувала наступне засідання провести 20.02.2014року.

1.Голосування: «за» –    10  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

 7. Слухали: по сьомому  питанню порядку денного  Башмакова Т.О. запропонувала усім членам Громадської ради заповнити анкету для вивчення бажаючих напрямків роботи  ІГС, які увійшли до складу  Громадської ради( Додаток №4).

 

 

 

 

Голова зборів    ______________________ / _______Башмакова Т. О. _/

 

Секретар зборів  _____________________ /     Бутенко О.М./

 

 

  

                                                                                                                           Додаток №1

                                                                                                                                      

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при виконавчому

 комітеті Рубіжанської міської ради 

 

 

Загальні положення.

1. Регламент громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради   (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради  (далі – громадська рада).

 

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

 

Громадська рада інформує виконавчий комітет  Рубіжанської міської ради  , громадськість про свою діяльність.

 

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

Голова громадської ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі – заступники голови), здійснюється головою громадської ради (або рішенням громадської ради).

 

Планування роботи.

5. Робота громадської ради проводиться за перспективним (річним) планом, який затверджуються громадської радою.

 

6. Формування плану роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комісій громадської ради .

 

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

 

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  , громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні виконавчим комітетом  Рубіжанської міської ради  консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

 

7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

  • чергові засідання громадської ради,
  • засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення),
  • проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради, 
  • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
  • заходи в межах проведення виконавчим комітетом  Рубіжанської міської ради  консультацій з громадськістю,
  • забезпечення інформування виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  , громадськості про діяльність громадської ради,
  • інші заходи в межах повноважень громадської ради.

 

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

 

План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

 

9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

 

10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному члену громадської ради.

 

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради.

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  .

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  .

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради та постійними, тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

19. За звичайних обставин Тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова ініціативної групи до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається головою ініціативної групи у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1)      розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2)      встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3)      узагальнення пропозицій та зауважень;

4)      підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

5)      голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

24. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  , представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

29. Постійну та тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини громадської ради з виконавчим комітетом  Рубіжанської міської ради.

  30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради. 

31. Громадська рада готує та подає виконавчому комітету  Рубіжанської міської ради  щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

32. Громадська рада може подати виконавчому комітету  Рубіжанської міської ради  пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій громадської ради.

33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує виконавчий комітет  Рубіжанської міської ради   про ухваленні громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  , громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  , громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  , громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  , громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

37. На офіційному веб-сайті виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради  здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

40. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради

 

                                                                                                                             Додаток №2

                                                                                                                                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при виконавчому комітеті

Рубіжанської міської ради.

РОЗДІЛ І. Загальні положення

 1.Громадська Рада при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради (надалі – Рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2.Рада не є юридичною особою.

3.Громадська рада має бланк із своїми найменуваннями.

4. У своїй діяльності громадська Рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

5. Положення про громадську раду погоджується з виконавчим комітетом  Рубіжанської міської ради , та схвалюється на її засіданні.

 

РОЗДІЛ ІІ. Завдання Ради.

 

Основними завданнями Ради є:

1. Створення умов для реалізації  громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, у вирішенні питань місцевого значення.

2 Здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої владиз громадськістю.

 

3. Сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

 

РОЗДІЛ ІІІ.   Функції Ради

 

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

1.Готує та подає виконавчому комітету Рубіжанської міської ради  (далі - орган) пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

 

2.  Готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

 

3. Подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу.

4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

5.Здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання і протидію корупції.

6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті та газеті Рубіжанської міської ради.

7.Збирає, узагальнює та подає органам місцевого самоврядування інформацію про пропозиції інститутів громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

 

8.  Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

РОЗДІЛ ІV.Права Ради.

1.Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

2. Організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

3. Отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.

4. Отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

5.Залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

6..Рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Рубіжанської міської ради та її виконавчого комітету, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

 7 Брати участь у розробці цільових програм, проектів рішень та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку м. Рубіжне.

8. Брати участь у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться органами місцевого самоврядування.

9. Забезпечення Ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює орган.

РОЗДІЛ V..Формування громадської ради

.1.До складу Ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

2.Склад Ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

4..До складу Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

5..Для формування складу Ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

6..Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті або газеті Рубіжанської міської ради підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

7.Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності ІГС.

8 .За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Ради .

9.Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар.

10.Протокол установчих зборів, відомості про склад Ради орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

11 За 60 календарних днів до закінчення повноважень громадськоїради,вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

12Громадська Рада відкрита для прийняття до складу Ради протягом усього періоду її діяльності уповноважених представників інших інститутів громадянського суспільства у порядку, встановленому цим Положенням.

13. ІГС має право замінити кандидатуру свого представника - члена Ради іншим своїм представником, направивши до Голови відповідне обґрунтування  у друкованому та електронному вигляді.

  Такі зміни, після їх прийняття, оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

 14.Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Ради у разі:

- систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена Ради брати участь у роботі Ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним;

-порушення Нормповедінки членами громадської радипередбачених цім Положенням;

- подання членом Ради відповідної заяви.

РОЗДІЛ VІ Організація роботи громадської ради

1.Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування, на строк повноваження громадської ради.

2.Голова Ради має заступників, які обираються з числа членів Ради шляхом рейтингового голосування.

3.Головою Ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

4.Повноваження голови Ради можуть бути припинені за рішенням Ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених  цим Положенням.

5.У своїй діяльності голова Ради є підзвітним громадській раді.

6.ЧлениРади можутьбрати участь у засіданнях виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.  За рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради  можутьбути введені до складу виконавчого комітету Рубіжанської міської ради

  7.Голова громадської ради:

- організовує роботу громадської ради;

-  підписує протоколи, рішення Ради та інші документи від імені громадської ради;

-  забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з Рубіжанською міською радою, іншими державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянам;

-  звітує перед громадською радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини загального складу Ради - у  визначений громадською радою термін;

-  вирішує інші питання, доручені йому громадською радою.

-  збирає і узагальнює пропозиції членів Ради щодо організації роботи Ради  та доводить для розгляду громадською радою;

-  забезпечує роботу громадської ради, громадських слухань, круглих столів тощо;

-  в інформує виконавчий комітет Рубіжанської міської ради  про ухвалені громадською радою рішення.

8.Для забезпечення проведення засідань громадської ради, інших заходів, а також роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадська Рада обирає секретаря.

9.Термін повноважень секретаря визначається терміном повноважень громадської ради.

10.Повноваження секретаря:

- веде та представляє на підпис голови Ради протоколи засідань та рішень Ради та заздалегідь доповідає стан їх виконань;

- забезпечує інформацію до членів Ради про дату, час, місце та порядок денний засідань громадської ради;

- надає матеріали (інформацію) рішень громадської ради, громадських слухань, круглих столів для розміщення на веб-сайті Рубіжанської міської ради  тагазеті  Рубіжанської міської ради 

РОЗДІЛ VII. Норми поведінки членів громадської ради

1.Член Ради при здійсненні покладених на нього повноважень зобов'язаний:

- керуватися загальноприйнятими морально-етичними нормами та суспільними інтересами;

- чесно, розумно, сумлінно виконувати свої обов'язки, ставитися до колег з  повагою, довірою та доброзичливо;

- утримуватися в публічній полеміці від грубих і некоректних висловів;

- дбати про підвищення авторитету громадської ради;

- керуватися принципами законності, неупередженості та справедливості;

- при роботі в якості члена Ради не допускати будь-яких форм публічної підтримки політичних партій;

- сприяти представникам засобів масової інформації в об'єктивному висвітлення діяльності громадської ради, шанобливо ставитися до професійної діяльності журналістів;

- не допускати висловлювань, заяв, звернень від імені Ради або її робочих органів, не будучи на те ними уповноваженим;

- своєчасно і сумлінно виконувати рішення і доручення Ради та її робочих органів.

- нформувати органи громадської ради, в яких він бере участь, про обставини, за яких він не може бути неупередженим.

2.У разі порушення встановленими Положенням норм поведінки на засіданні Ради або засіданнях робочих органів та інших заходах головуючий попереджає виступаючого про неприпустимість подібних дій, а в разі їх продовження позбавляє його права виступу або права бути присутнім на засіданні або заході.

.3.У разі систематичного або грубого порушення членом Ради встановленими Положенням норм поведінки його повноваження можуть бути припинені.

4.Під грубим порушенням норм, встановлених цим Положенням розуміється такі дії, що дискредитують громадську раду та негативно впливають на здійснення її повноважень

РОЗДІЛ VIII. Заключні положення.

1. Засідання громадської ради  повноважені при наявності  п’ятдесяти відсотків від  численності її складу.

2.Положення Ради затверджується громадською радою на її засіданні більшістю голосів.

3.Пропозиції щодо змін до Положення, оформлені письмово з відповідним обґрунтуванням і вмотивуванням, подаються членами громадської ради голові Ради на розгляд на черговому або позачерговому засіданні громадської ради. Рішення про внесення змін приймаються на її засіданні більшістю голосів усіх членів Ради.

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                Додаток №3

                                                                                                                                     

Комісії Громадської ради

при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

1. З питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

2. З питань розвитку підприємницької діяльності,комунальної власності, приватизації, містобудівництва та земельних відносин.

3. З питань житлово- комунального господарства.

4. З питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

5. З питань забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.

6. З гуманітарних питань: освіти, культури, духовності та сім ї .

7.З питань молодіжної політики та спорту.

                                                                                                                                Додаток №4

                                                                                                                                    

 

Анкета

 

1. Как бы Вы сами определи цели своего вхождения в Общественный совет  г.Рубежное?

 

2. Укажите удобное для Вас время , когда Вы могли бы принимать участие в заседаниях Общественного совета и работе его комиссий?

 

3. В каких комиссиях и каких направлениях Вы бы, по Вашему мнению, смогли работать в Общественном совете?

 

4. Что в нынешней обстановке в нашем городе Вам не нравится и волнует? Просьба писать по степени важности для Вас.

 

5. Принимая принцип «критикуя – предлагай», что бы Вы предложили для решения не устраивающих Вас в нашем городе проблем и вопросов?

 

6. С кем бы из городских руководителей, Вы бы хотели встретиться? Какие вопросы Вы бы хотели задать?


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 38
переглядів: 8
візитів сьогодні: 9070
візитів всього: 516053