Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при виконавчому комітеті

Рубіжанської міської ради

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1.1.Громадська Рада при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради  (надалі – Рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2.Робота Ради є відкритою і прозорою. Рада інформує виконавчий комітет Рубіжанської міської ради, громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності Ради здійснюється в порядку, передбаченому цим Положенням.

1.3.Рада не є юридичною особою.

1.4.Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

1.5.У своїй діяльності громадська Рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

  1.6.Основні завдання громадської ради:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, у вирішенні питань місцевого значення;

- здійснення громадського контролю за діяльністю Рубіжанської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів  шляхом консультацій з громадськістю, які проводяться у формі засідань Ради з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом  місцевого самоврядування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю щорічно узгоджує виконавчий комітет Рубіжанської міської ради  за пропозиціями виконавчих органів Ради з врахуванням основних завдань, визначених міськими цільовими програмами, планом прийняття регуляторних актів та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю;

- сприяння врахуванню Рубіжанської міської ради громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

РОЗДІЛ ІІ. Повноваження громадської ради

2.1.Функції громадської ради:

- готує та подає виконавчому комітету Рубіжанської міської ради  (далі - орган) пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом; такі пропозиції подаються головою Ради на підставі рішення громадської ради;

-  готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

-  подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

- здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання і протидію корупції;

- інформує в обов'язковому порядку орган та громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання, розміщує установчи документи, план роботи, керівний склад, протоколи засідань на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради; в інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей;

- при взаємодії  із засобами масової інформації члени Ради мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради;

- збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність, якийзатверджується громадською радою на своєму засіданні.

2.2.Права громадської ради:

- залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

- отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

- забезпечення Ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює орган.

2.3.Рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Рубіжанської міської ради  та її виконавчого комітету, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів:

 - рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради;

 - для проведення громадської експертизи діяльності Рубіжанської міської ради  та її виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Ради та представники інших інститутів громадянського суспільства;

- результати проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Формування громадської ради

            3.1.До складу Ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

3.2.Склад Ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3.Кількісний склад Ради не повинен перевищувати 25 осіб.

3.4.Строк повноважень складу громадської ради- два роки.

3.5.До складу Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.6.Для формування складу Ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

3.7.До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.

3.8.Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради  або через друковані засоби масової інформаціїпідготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.9.Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності ІГСпротягом останніх двох років.

3.10.За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що повідомляється на офіційному сайті Рубіжанської міської ради.

3.11.Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

3.12.Протокол установчих зборів, відомості про склад Ради орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради.

3.13.Орган затверджує склад Ради на підставі протоколу установчих зборів.

3.14.Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

3.15. Громадська Рада відкрита для прийняття до складу Ради протягом усього періоду її діяльності уповноважених представників інших інститутів громадянського суспільства у порядку, встановленому цим Положенням, зокрема шляхом голосування дійсними членами Ради на її засіданні.

3.16.Інститут громадянського суспільства, делегуючи свого уповноваженого представника для прийняття до складу громадської ради, подає до Голови відповідну обґрунтовану та вмотивовану заяву з додатками, зазначеними в цьому Положенні, у друкованому та електронному вигляді.

3.17. Після надання усіх необхідних документів уповноважений представник бере участь у засіданні громадської ради, на якому приймається рішення про про включення до складу громадської ради. Рішення приймається більшістю голосів усіх членів Ради.

3.18.ІГС має право замінити кандидатуру свого представника - члена Ради іншим своїм представником, направивши до Голови відповідне обґрунтування  у друкованому та електронному вигляді. Після позитивного висновку, щодо наданих документів, Голова Ради оголошує про заміну уповноваженого представника на наступному засіданні Громадської ради.

3.19.У випадках припинення членства, прийняття нових членів та заміни кандидатури представника ІГС- члена Ради іншим представником цього ж ІГС, зміни до кількісного складу та персонального складу членів Ради вносяться за поданням Голови ради, на підставі відповідного протоколу засідання Ради. Такі зміни, після їх прийняття, оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

3.20.Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Ради у разі:

- систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена Ради брати участь у роботі Ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Ради відповідної заяви.

 

ІV. Організація роботи громадської ради

4.1.Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування, на строк повноваження громадської ради.

4.2.Голова Ради має заступників, які обираються з числа членів Ради шляхом рейтингового голосування.

4.3.Головою Ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

4.4.Повноваження голови Ради можуть бути припинені за рішенням Ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених  цим Положенням.

4.5.Повноваження голови Ради та порядок його діяльності визначаються відповідно до Положення про громадську Раду при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

4.6.Право висувати претендентів на посаду голови Ради належить членам громадської ради.

4.7.Головою Ради вважається обраним член Ради, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини від загального складу громадської ради. Якщо на посаду голови Ради висунуто одного або двох претендентів і жодний з них не набрав необхідної кількості голосів «за», проводиться повторне висунення кандидатів. Якщо на посаду голови Ради висунуто більше двох кандидатів, і кожний з них при обранні не набрав необхідної кількості голосів «за», проводиться повторне голосування за двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів.

 4.8.Головою Ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади або місцевого самоврядування.

4.9.У своїй діяльності голова Ради є підзвітним громадській раді.

4.10.Голова Ради може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Рубіжанської міської ради,  за рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради  може бути введений до складу виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.

4.11.Громадська Рада може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень голови громадської ради:

- пропозиція про включення до порядку денного засідання Ради питання про дострокове припинення повноважень голови Ради подається в строки та в порядку, визначеному цим Положенням і має бути підтримана підписами не менш як третини членів громадської ради;

- після реєстрації подання про включення до порядку денного питання дострокового припинення повноважень голови Ради воно вважається таким, що включене до порядку денного засідання і не підлягає додатковому затвердженню;

- після оголошення питання про дострокове припинення повноважень голови Ради до розгляду, організація голосування на засіданні покладається на заступника голови громадської ради.

- обговорення питання про дострокове припинення повноважень голови Ради відбувається у такому порядку:

1) обраний головуючий інформує членів Ради про суть подання, підстави дострокового припинення повноважень голови громадської ради, зачитує проект рішення громадської ради;

2) надається слово голові громадської ради, який має право на надання додаткових пояснень щодо питання, яке розглядається;

3) надається час для запитань членів Ради та відповідей на них голови громадської ради.

- голосування про дострокове припинення повноважень голови Ради у разі висловлення йому недовіри  проводиться таємним голосуванням;

- рішення про дострокове припинення повноважень голови Ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало понад двох третин від загального складу громадської ради;

- припинення повноважень  голови Ради не має наслідком припинення повноважень його як члена громадської ради.

4.12.Повноваження голови Ради вважаються достроково припиненими в разі:

- звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови громадської ради;

- рішення Ради  у відповідності до Положення;

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника, який обраний головою Ради та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано головою громадської ради.

4.13.Голова громадської ради:

- організовує роботу громадської ради;

-  представляє Раді для затвердження кандидатуру заступника голови громадської ради;

-  підписує протоколи, рішення Ради та інші документи від імені громадської ради;

-  забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з Рубіжанською міською радою, іншими державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянам;

-  звітує перед громадською радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини загального складу Ради - у  визначений громадською радою термін;

-  вирішує інші питання, доручені йому громадською радою.

-  збирає і узагальнює пропозиції членів Ради щодо організації роботи Ради  та доводить для розгляду громадською радою;

-  забезпечує роботу громадської ради, громадських слухань, круглих столів тощо;

-  в обов’язковому порядку інформує виконавчий комітет Рубіжанської міської ради  про ухвалені громадською радою рішення;

           - при взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Ради може висловлювати голова Ради або за його дорученням заступник;

- голова Ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Ради має послуговуватися виключно рішеннями Ради. У всіх інших випадках голова Ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

 

4.18.Для забезпечення проведення засідань громадської ради, інших заходів, а також роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадська Рада обирає секретаря.

4.19.Термін повноважень секретаря визначається терміном повноважень громадської ради.

4.20.Повноваження секретаря:

- веде та представляє на підпис голови Ради протоколи засідань та рішень Ради та заздалегідь доповідає стан їх виконань;

- забезпечує інформацію до членів Ради про дату, час, місце та порядок денний засідань громадської ради;

- надає матеріали (інформацію) рішень громадської ради, громадських слухань, круглих столів для розміщення на веб-сайті Рубіжанської міської ради  та іншим засобам масової інформації за їх згодою або за домовленістю.

 

V. Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

5.1.Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

5.2.Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

5.3.Чергові засідання Ради скликаються головою громадської ради,  а у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова  Ради  ставить до відома або в разі необхідності  узгоджує з повноваженим представником виконавчого комітету Рубіжанської міської ради  дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

5.4. Заступник голови Ради інформує членів Ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

5.5.Повідомлення про проведення засідання Ради розміщується на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради. 

5.6.Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.

5.7.Позачергове засідання Ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Положення.

5.8.Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Положення.

5.9.Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Ради не пізніше, ніж за три календарні дні до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради.

5.10.Засідання Ради проводяться відкрито.На запрошення голови Ради у засіданнях Ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради. Уповноважений представник  виконавчого комітету Рубіжанської міської ради  може брати участь у всіх засіданнях  Ради  без спеціального запрошення.

5.11.Перед початком засідання Ради секретар Ради проводить письмову реєстрацію учасників.

5.12.На початку засідання Ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

5.13.Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи Ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради.

5.14.З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська Рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

- ухвалення проекту рішення за основу;

- розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Ради до проекту ухваленого за основу;

- ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

5.15.Проекти рішень Ради готуються та подаються членами Ради голові Ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

5.16.Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Ради не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради

5.17.Головує на засіданні Ради голова Ради або за його дорученням його заступник.

5.18.Рішення Ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.19.Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні або призначеною ним особою.

5.20.В окремих випадках громадська Рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Ради обирається лічильна комісія.

5.21.Рішення Ради підписуються головою Ради та секретарем.

5.22.Під час проведення засідання Ради секретар Ради веде та складає протокол.

 5.23.Тривалість засідання Ради встановлюється його регламентом, але не повинна перевищувати 2 годин без перерви. Перерва в засіданні Ради може бути оголошена головуючим на засіданні за пропозицією членів Громадської ради. За рішенням Ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

5.24.Учасники засідання можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для доповіді відводиться до 15 хвилин, співдоповіді - до 10 хвилин, виступів - до 5 хвилин, запитань - до 2 хвилин, відповідей - до 2 хвилин, заключного слова - до 5 хвилин. Загальна тривалість розгляду питання - до 40 хвилин, якщо інше не буде встановлено членами Ради на засіданні.

5.25.У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник засідання може внести пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування. За необхідності засідання без обговорення приймає рішення про збільшення часу для обговорення питання денного.

5.26.Під час обговорення проекту рішення або питання порядку денного член Громадської ради, який бажає висловити думку або поставити запитання, піднімає руку, після чого головуючий на засіданні запрошує його до слова або виступу. Виступаючий чітко називає своє прізвище, ім'я, по батькові та організацію, яку він представляє. Головуючий надає слово або запрошує до виступу по черзі, в порядку надходження заявок від бажаючих висловитися.

5.27.Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

5.28.Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.

5.29.Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради.

5.30.Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Ради або причини їх відхилення

5.31.Поіменне голосування на засіданнях громадської ради.

- поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з членів ради, підтриманою не менш як третиною членів ради, зареєстрованих на засіданні;

- голосування при обранні голови громадської ради, висловленні йому або керівним органам Ради недовіри є поіменним.

- поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головуючим списку членів громадської ради, присутніх на засіданні. Кожен член Ради при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.

- за процедурним рішенням, підтриманим понад третиною членів громадської ради, зареєстрованих на засіданні, результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені.

 

VI. Планування роботи

6.1.Робота Ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються рішенням Ради на її засіданнях.

6.2.Формування планів роботи Ради здійснюється головою Ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем Ради за пропозиціями членів громадської ради.

6.3.План роботи Ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

6.4.План роботи Ради на квартал затверджується головою Ради на основі положень плану Ради на рік.

6.5.Планування роботи Ради з проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради  консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

6.6.Плани роботи Ради передбачають такі види заходів:

-     чергові засідання громадської ради;

-  проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради;

-  проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

-заходи в межах проведення виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради  консультацій з громадськістю;

-  забезпечення інформування Рубіжанської міської ради  та її виконавчого комітету, громадськості про діяльність громадської ради;

- інші заходи в межах повноважень громадської ради.

6.7.План роботи Ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

6.8.План роботи Ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

6.9.Члени Ради подають голові Ради свої пропозиції для включення до плану роботи Ради на рік та плану роботи Ради на квартал за місяць до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

6.10.Плани роботи Ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради .

 

VII. Норми поведінки членів громадської ради

 7.1.Член Ради при здійсненні покладених на нього повноважень зобов'язаний:

- керуватися загальноприйнятими морально-етичними нормами та суспільними інтересами;

- чесно, розумно, сумлінно виконувати свої обов'язки, ставитися до колег з  повагою, довірою та доброзичливо;

- утримуватися в публічній полеміці від грубих і некоректних висловів;

- дбати про підвищення авторитету громадської ради;

- керуватися принципами законності, неупередженості та справедливості;

- при роботі в якості члена Ради не допускати будь-яких форм публічної підтримки політичних партій;

- сприяти представникам засобів масової інформації в об'єктивному висвітлення діяльності громадської ради, шанобливо ставитися до професійної діяльності журналістів;

- не допускати висловлювань, заяв, звернень від імені Ради або її робочих органів, не будучи на те ними уповноваженим;

- своєчасно і сумлінно виконувати рішення і доручення Ради та її робочих органів.

- нформувати органи громадської ради, в яких він бере участь, про обставини, за яких він не може бути неупередженим.

7.2.У разі порушення встановленими Положенням норм поведінки на засіданні Ради або засіданнях робочих органів та інших заходах головуючий попереджає виступаючого про неприпустимість подібних дій, а в разі їх продовження позбавляє його права виступу або права бути присутнім на засіданні або заході.

7.3.У разі систематичного або грубого порушення членом Ради встановленими Положенням норм поведінки його повноваження можуть бути припинені.

7.4.Під грубим порушенням норм, встановлених цим Положенням розуміється такі дії, що дискредитують громадську раду та негативно впливають на здійснення її повноважень

 

VIII.  Заключні положення

8.1.Положення Ради затверджується громадською радою на її засіданні більшістю голосів.

8.2.Пропозиції щодо змін до Положення, оформлені письмово з відповідним обґрунтуванням і вмотивуванням, подаються членами громадської ради голові Ради на розгляд на черговому або позачерговому засіданні громадської ради. Рішення про внесення змін приймаються на її засіданні більшістю голосів усіх членів Ради.


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 27
переглядів: 7
візитів сьогодні: 9039
візитів всього: 516053