Статут громади

Статут відповідно до Конституції України і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Рубіжне, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Рубіжне, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Рубіжне, статус органів самоорганізації населення...

Статут територіальної громади міста Рубіжне

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА РУБІЖНЕ

П Р Е А М Б У Л А

Цей статут відповідно до Конституції України і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Рубіжне, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Рубіжне, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Рубіжне, статус органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування в місті Рубіжне (надалі для цілей цього Статуту використовується- міське самоврядування)- це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі для цілей цього Статуту використовується - міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.

Місто Рубіжне є самостійною адміністративно-територіальною одиницею - міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Місто Рубіжне засноване 1895 році. З 1915 року почалась забудова головного хімічного підприємства міста. З серпня 1940 року місто обласного підпорядкування.

Місто розташоване в північно-західній частині Луганської області на лівому березі річки Сівірський Донець.

Населення міста - 70,9 тис. осіб.

Земельні ресурси міста складають 3376 Га, з них 1053 Га землі, зайняті промисловими підприємствами, 171 Га під жилими кварталами міста, земля, яка знаходиться в власності і в користуванні громадян міста 552 Га, під лісонасадженнями 327 Га, незабудована- 1015,8 Га.

Стаття 2.

Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування, визначають адміністративні кордони міста.

Адміністративними кордонами міста є міська межа, визначена рішенням Луганського облвиконкому від 7.06.1966 року № 330 «Про установлення меж міст і селищ Луганської області».

Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законодавством з врахуванням думки міської громади.

Бюдь-які зміни міської межі, здійснені у відповідності із законодавством, відображаются в Генеральному плані міста.

Стаття 3.

Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших користувачів земельними ділянками.

Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, рекреаційної тощо - приймаються міською радою.

Стаття 4.

Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста територій і об,єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради.

Стаття 5.

Органи міського самоврядування міста можуть об,єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 6.

Органи міського самоврядування міста, на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 7.

Територіальна громада міста має свою символіку- герб, прапор, положення та порядок використання яких затверджується рішенням міської ради.

Глава 2. Правова основа статуту.

Стаття 8.

Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього статуту.

Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

Стаття 9.

Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 10.

Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов,язковими для застосування і виконання в межах території міста.

Стаття 11.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані щонайменше десятьма депутатами), міським головою, групою жителів міста в порядку місцевої ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

Глава 3. Взаємовідносини органів та посадових осіб

міського самоврядування з органами державної влади,

установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 12.

Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесенні, Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова відповідає за організацію зв,язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.

Стаття 13.

Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу в здійснені їх функцій.

Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв,язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 14.

Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють наступні функції:

- утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному чинним законодавством; призначають та звільняють з посади їх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних підприємств, установ і організацій;

- встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;

- приймають рішення в межах, визначених законодавством, про відчуження об,єктів комунальної власності;

- встановлюють для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством;

- інші функції, передбачені чиним законодавством.

З підприємствами, установами, організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній основі. При цьому, органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:

- надання фінансової допомоги, а також пільг по місцевих податках і зборах для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;

- встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;

- залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

- розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для міської громади;

- залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв,язку;

- інших передбачених чинним законодавством питань.

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 4. Загальні засади формування і функціонування

системи міського самоврядування.

Стаття 15.

Система міського самоврядування визначається Конституцією України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Система міського самоврядування включає:

- міську громаду- первинний об,єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;

- міську раду- представницький орган міського самоврядування;

- міського голову;

- виконавчі органи міської ради;

- органи самоорганізації населення.

Стаття 16.

Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється до чинного законодавства України та цього Статуту.

Глава 5. Територіальна громада міста.

Стаття 17.

Територіальну громаду міста складають жителі міста.

Реєстрація жителів міста здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку і строки, визначені чинним законодавством.

Стаття 18.

Право на участь у здійснені міського самоврядування в повному обсязі здійснюють члени міської громади - громадяни України, які досягли 18- річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування, або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійснені місцевого самоврядування.

Стаття 19.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально- економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Рубіжне».

Звання почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально- економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 20.

Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Право жителів міста брати участь у здійснені місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:

- місцевий референдум;

- вибори депутатів міської ради, депутатів Луганської обласної ради та міського голови;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;

- інші не заборонені законом, форми.

Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві збори.

Глава 6. Місцевий референдум.

Стаття 21.

Місцевий референдум - це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу.

Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов,язкового характеру.

Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.

Стаття 22.

Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради.

Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законом.

Стаття 23.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.

Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.

Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення.

Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.

Про результати голосування на консультативному референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава 7. Місцеві вибори.

Стаття 24.

Місцеві вибори- це обрання депутатів міської ради, депутатів Луганської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Стаття 25.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 8. Загальні збори громадян за

місцем проживання.

Стаття 26.

Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньоміських територіальних утвореннях з метою:

- обговорення питань загальноміського значення;

- обговорення питань, віднесених до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;

- створення органів самоорганізації населення;

- заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;

- прийняття рішень про участь на громадських засадах жителів міста в роботах з благоустрою, у сприянні охороні громадського порядку, збереження житлового фонду, пам,ятників історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам громади;

- вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

Стаття 27.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території ( будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи міського самоврядування, представники органів державної влади, об,єднань громадян та підприємств.

Стаття 28.

Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Загальні збори громадян можуть також скликатися міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.

Стаття 29.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менш половини відповідних жителів міста.

На загальних зборах головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена міським головою.

Для проведення загальних зборів громадян обирається секретар зборів.

Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 30.

Під час проведення загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Стаття 31.

Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття 32.

Рішення загальних зборів громадян є обов,язковим для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування. Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування,

мають рекомендаційний характер.

Глава 9. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Стаття 33.

Жителі міста незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.

Стаття 34.

Колективні звернення, підписані більш як 50 жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Інформація про колективні звернення, підписані більш як 500 жителями міста, негайно передається до міської ради (в разі якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування).

Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

- внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;

- аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій. Станом довкілля, громадської безпеки, інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання міського самоврядування;

-порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування;

- та інше.

Глава 10. Громадські слухання.

Стаття 35.

Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами міського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов'язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Стаття 36.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.

Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитись за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як 500 жителями міста.

Громадські слухання скликаються міським головою.

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

Стаття 36.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, діяльність яких пов,язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 37.

На громадських слуханнях:

- заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

- обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;

- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Стаття 38.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.

Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Проведення громадських слухань організує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 39.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Веде протокол працівник організаційного відділу виконавчого комітету міської ради.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

Стаття 40.

Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в ньому участь.

Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.

Глава 11. Місцеві ініціативи.

Стаття 41.

Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Стаття 42.

Суб',єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської громади (чисельністю не менше 20 осіб).

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 43.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов,язковою участю членів ініціативної групи.

Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов,язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

Глава 12. Участь у роботі органів міського самоврядування

та робота на виборних посадах міського самоврядування.

Стаття 44.

Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.

Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніш як за день до її відкриття подати заяву на ім,я секретаря ради, на якого покладається обов,язок організувати такі відвідування.

У разі неможливості забезпечити відвідування сесії міської ради жителями міста з організаційних чи технічних причин, секретар ради повинен забезпечити її трансляцію по міській радіомережі.

Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов,язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв,язку з розробкою проектів міського бюджету, та міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителями міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 45.

Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов,язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.

Жителі міста мають право брати участь у засіданні відповідного органу самоорганізації населення.

Перелік форм участі жителів міста у здійснені міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи міського самоврядування повинні сприяти становленню нових форм участі жителів міста у здійснені міського самоврядування.

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ

МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 13. Загальні засади побудови системи

органів міського самоврядування.

Стаття 46.

Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:

- міську раду- представницький орган міського самоврядування;

- голову міста;

- виконавчі органи міської ради- виконавчий комітет, відділи та управління.

Стаття 47.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 48.

Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійснені.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту.

Повноваження які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 14. Міська рада.

Стаття 49.

Міська рада є представницьким органом міського самоврядування- єдиним органом представницької влади міської громади.

Стаття 50.

Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 51.

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

Стаття 52.

Депутат міської ради- особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законодавством до відання міської ради.

Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, визначених рішенням ради.

Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі міського самоврядування.

Депутат міської ради складає присягу такого змісту:

«Вступаючи в права депутата Рубіжанської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Рубіжне та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Рубіжне, виконувати свої обов,язки в інтересах міської територіальної громади».

Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством. Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:

- складення повноважень за особистою заявою;

- виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Стаття 53.

Строк повноважень міської ради - чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною комісією про обрання міської ради нового скликання.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначається законодавством.

Стаття 54.

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання міського самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, загальними зборами громадян за місцем проживання.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів інформації, політичних партій і громадських організацій.

Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

Рішення міської ради нормативно- правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Глава 15. Постійні комісії міської ради.

Стаття 55.

Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

До складу комісій входять її голова, члени комісії і секретар.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об,єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

За результатами вивчення і22т розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності- заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов`язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 56.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава 16. Міський голова.

Стаття 57.

Міський голова є головною посадовою особою міської громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу.

Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

Стаття 58.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу наступного змісту:

«Я, (ім,я та прізвище), волею територіальної громади міста Рубіжне обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов,язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Рубіжне як у державі, так і за її межами».

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбаченими законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і мають право голосу.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

- його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

- припинення його громадянства;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

- його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припинені повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов',язки з організаційної роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організаційної роботи виконавчого комітету ради- перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 59.

Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.

Стаття 60.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Глава 16. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 61.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Очолює виконавчий комітет міський голова.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

Стаття 62.

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Стаття 63.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади- також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск.

Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.

Підстави, на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

Стаття 64.

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою (або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов,язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 65.

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює його керуючий справами, який призначається на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ ІY. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Глава 17. Система та загальні засади організації діяльності органів

самоорганізації населення.

Стаття 66.

Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.

Стаття 67.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

Стаття 68.

Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій міста самостійно.

Стаття 69.

Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

Стаття 70.

Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Стаття 71.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

Глава 18. Порядок формування органів

самоорганізації населення.

Стаття 72.

Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 73.

Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.

За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття 74.

За рішенням міської ради витрати, пов,язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.

Стаття 75.

Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території міста.

Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюється відкрито і гласно.

Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.

Глава 19. Здійснення повноважень органів

самоорганізації населення.

Стаття 76.

Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм міською радою.

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.

Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.

Стаття 77.

Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

Стаття 78.

Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв,'язку в межах кошторису виконавчого комітету.

РОЗДІЛ Y. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ

МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 20. Комунальна власність міста.

Стаття 79.

Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об,єкти спільної власності територіальних громад Луганської області, що перебувають в управлінні обласної ради.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.

Стаття 80.

До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об,єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства.

До комунальної власності можуть належати:

- земля та інші природні ресурси;

- комунальні підприємства міста;

- банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров,я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;

- частки (паї) у майні підприємств;

- комунальний житловий та не житловий фонди міста;

- доходи місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти;

- нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;

- інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

У комунальній власності міської громади знаходяться об,єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об,єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, природні ландшафти тощо).

Перелік об,єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначаються рішенням міської ради.

Стаття 81.

Суб,єктом права комунальної власності міста є міська рада.

Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об,єктами права комунальної власності міської громади.

Рішення про відчуження комунального майна приймає міська рада.

Стаття 82.

Оперативне управління об,єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:

- підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об,єктів до комунальної власності міської ради;

- підготовка і передача на розгляд міської ради питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;

- надання згоди на здавання в оренду об,єктів комунальної власності міста.

Стаття 83.

Загальний контроль за використанням об,єктів комунальної власності міста здійснює міський голова.

Глава 21. Фінансова основа міста.

Стаття 84.

Фінансова основа міста складається із:

- коштів міського бюджету;

- коштів позабюджетних (цільових) фондів;

- коштів міської ради та виконавчого комітету;

- фінансово-кредитних ресурсів;

- коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;

- коштів валютних фондів;

- відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів міського самоврядування;

- коштів, отриманих від розміщення міських позик і міських цінних паперів;

- коштів, отриманих від проведення міських лотерей;

- коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста;

- коштів, органів територіального громадського самоврядування міста;

- інших фінансових ресурсів, переданих місту згідно чинного законодавства.

Стаття 85.

В міський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством; інші надходження згідно з законодавства.

Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від іх форм власності.

Стаття 86.

Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об,єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об,єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 87.

Міська рада, або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть, в межах, визначених законодавством, випускати міські позики, цінні папери і лотереї.

Глава 22. Міський бюджет.

Стаття88

Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і використовується органами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень

Стаття 89.

Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

Стаття 90.

В доходи міського бюджету зараховуються:

- місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством;

- надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законодавством порядку;

- фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції, трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

- фінансові ресурси, передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

- частина доходів від приватизації комунальної власності міста;

- надходження від місцевих позик і лотерей;

- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;

- штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

- інші кошти, отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;

- інші надходження, передбачені законодавством.

Міський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

Стаття 91.

Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, пов,язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, пов,язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 92.

Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міською радою для фінансування непередбачених видатків, в установленому міською радою порядку.

Стаття 93.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.

Глава 23. Позабюджетні (цільові)і валютні фонди.

Стаття 94.

Міська рада може утворювати позабюджетні (цільові) і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

РОЗДІЛ YІ. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 24. Відповідальність органів і посадових

осіб міського самоврядування перед

територіальною громадою.

Стаття 95.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.

Стаття 96.

Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

- структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;

- компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;

- призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;

- поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;

- іншу інформацію, згідно чинного законодавства.

Стаття 97.

Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

Глава 25. Відповідальність органів і посадових

осіб міського самоврядування перед

державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 98.

Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 99.

Шкода, завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій або бездіяльності посадових осіб міського самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 100.

Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Статут територіальної громади прийнято на 34 сесії міської ради двадцять третьго скликання 27 грудня 2000 року.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись