Рішення виконавчого комітету №254 «Про Положення про управління економіки Рубіжанської міської ради »

 


РУБІЖАНСЬКАМІСЬКАРАДА
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ   

«23»05.2012р.                    м.Рубіжне                                                        №254

 

Про  Положення  про  управління економікиРубіжанської  міської  ради

 

 

 

 

 

 

Розглянувши Положення про управління економіки Рубіжанської міської ради з урахуванням внесених змін у структуру управління економіки рішенням  Рубіжанської міської ради від 24.11.2011 №15/3 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.06.2010 №71/86», згідно зі ст.ст.52,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Положення про управління економіки Рубіжанської  міської  ради. /Додається/.

2. Доручити заступнику міського голови Рогальову О.О. винести Положення про управління економіки Рубіжанської міської ради на розгляд  міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого  справами  виконкому Чоломбитько  Т.О..

 

 

 

 

Міський  голова                                                                            К.Г.Козюберда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Додаток

                                                                                                           до рішеннявиконавчого комітету

                                                                                                           Рубіжанської міської ради

                                                                                                          від «23»05.2012 №_254_

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління економіки

Рубіжанської  міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні  положення

1.1.Управління економіки Рубіжанської міської ради (далі  «управління»)  затверджено  згідно  з    рішенням  Рубіжанської  міської  ради  від  24.11.2011р.  № 15/3 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.06.2010 №71/86».

         1.2 Відповідно  до Закону  України  „Про  місцеве самоврядування  в  Україні”  управління підзвітне  та  підконтрольне  міській  раді,  підпорядковане  виконавчому   комітету,  міському  голові,  його  заступнику  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  міської  ради.

 1.3У своїй роботі відділ керуєтьсяКонституцію України; законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами,розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її компетенції, рішеннями Рубіжанської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради та виконавчого комітету, інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами ділового етикету, Кодексом Етики посадових осіб місцевого самоврядування міста Рубіжного, а також  цим Положенням.

 

2. Структура управління

Подпись: Начальник управління

Подпись: Спеціаліст по транспорту

       
   
 
 

 


 


Подпись: Відділ торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачівПодпись: Відділ з питань економічного розвитку та регуляторної політикиПодпись: Відділ економічного аналізу та прогнозу розвитку міста

 

 

 

 

 

 

 

3. Основні завдання управління:

3.1 Реалізація державної політики в сфері економіки.

3.2 Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку міста.

3.3 Моніторинг соціально-економічних процесів на місцевому рівні.

          3.4 Реалізація державної політики у сфері економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
        3.5 Сприяння економічному розвитку міста, у тому числі малого підприємництва. 
          3.6  Здійснення комплексу заходів щодо реалізації стратегії розвитку міста.
                 3.7 Реалізація державної регуляторної політики і політики у сфері розвитку  економічної конкуренції.

3.8 Реалізація державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг і захисту прав споживачів.

  3.9   Реалізація державної політики  в сфері  пасажирського транспорту.

  3.10 Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням законодавства щодо  організації  обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, пасажирського транспорту.

 

4.          Управління  відповідно  до  покладених  на нього  задач:

4.1 Організує та сприяє роботі зі стратегічного планування економічного розвитку  міста.

4.2 Організує та координує роботу з моніторингу  стратегічного планування.

4.3 Координує дії  з підтримки бізнесу та інвестицій.

4.4 Проводе маркетинг економічного потенціалу міста  та  просування  інвестиційних  можливостей  міста.

4.5 Аналізує  стан  і  тенденції  соціально-економічного  розвитку  міста.

         4.6. Аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг, поліпшення якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побуту.

4.7 Виконує роботи з прогнозування і підготовки  програм  економічного і соціального розвитку міста.

4.8  Готує пропозиції по розвитку і реформуванню економіки, спрямовані на виконання Постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, декретів і Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації,  рішень Луганської обласної ради, Рубіжанської міської ради та її виконавчого комітету  і вживає заходів що до  їх реалізації.

4.9 Бере участь у розробці проектів державних, галузевих, регіональних і міських  програм з питань, що входять  до  компетенції   управління.

4.10 Бере участь у формуванні і реалізації державної політики в сфері розвитку економічної конкуренції, проводить моніторинг її реалізації і соціально-економічних результатів.

4.11 Сприяє створенню інфраструктури підтримки і умов для рівноправного розвитку усіх форм господарювання.

4.12Сприяє розвитку підприємництва та всіх форм торгівлі  на території міста.

4.13 Здійснює підготовку інформаційних матеріалів з економічного потенціалу  економічної  системи  міста.

4.14 Проводить моніторинг фінансово-економічного стану бюджетоутворюючих  підприємств.

4.15 Проводить попередній розгляд пропозицій по розміщенню, спеціалізації і розвитку підприємств і організацій, незалежно від форм власності.

4.16 Вносить пропозиції в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов’язаних із соціально - економічним розвитком міста.

4.17 Організує розгляд і узгодження представлених підприємствами, організаціями й установами міста, що не відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, проектів планів, здійснення яких може спричинити негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовляє до них висновки і вносить пропозиції міській раді і виконавчому комітету.

4.18 Бере участь у роботі  комісій, робочих груп, інших формувань, створених міською радою та її   виконавчим комітетом, міським головою.

4.19 Готує інформаційно-аналітичні записки і матеріали про фінансово-економічний стан господарського комплексу міста, а також з окремих тематичних питань.

4.20 Готує пропозиції по залученню на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально - економічному розвитку міста, координує  цю роботу.

4.21 Бере участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення  повноти сплати податків у  бюджет місцевого самоврядування.

4.22 Здійснює управління об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту, що перебувають у комунальній власності.

4.23 Готує пропозиції щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності. Для інших форм власності за погодженням з власниками.

4.24 Готує пропозиції щодо затвердження маршрутів  і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

4.25   Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на захист прав споживачів

4.26 Здійснює в межах повноважень заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту.

4.27 Здійснює в межах компетенції та відповідно до законодавства організацію обслуговування  населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування та транспорту.

4.28 Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що відносяться до компетенції управління.

 

5.  Управління  має  право

5.1 Залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності (за узгодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що відносяться до його компетенції.

5.2 Складати  договори, протоколи про наміри з питань, які відносяться  до компетенції  управління.

 5.3 Одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь і інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання  покладених на управління  задач.

 5.4 Скликати в установленому порядку наради з питань, які відносяться до  компетенції управління. Приймати участь у засіданнях, нарадах та інших заходах з питань які торкаються  діяльності управління.

5.5 Готувати і вносити на розгляд міської ради, її виконавчого комітету  проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції  управління.  

5.6 Надавати консультативну допомогу з питань  які відносяться до компетенції  управління.

5.7 Посадові особи управління можуть входити у склад комісій, робочих груп, які створюються міською радою та її виконавчим комітетом.

5.8 Здійснювати в межах наданих повноважень заходів контролю за дотриманням суб’єктами  господарювання законодавства в сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту.

 

6. Взаємовідносини (зв’язки) за діяльністю:Управління в процесі  виконання  покладених на нього задач взаємодіє з відділами, управліннями й іншими виконавчими органами міської ради,  з  Головним  управлінням економіки обласної державної адміністрації, територіальними органами державної виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян та іншими формуваннями.

 

7. Керівництво  управлінням

7.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї міським головою  згідно  з  чинним  законодавством України.

 

Начальник управління:

7.2 Здійснює керівництво діяльністю управління, визначає функції і ступінь відповідальності  начальників  відділів.

7.3 Організує  виконання покладених на  управління задач.

7.4  Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління  задач.

7.5 Погоджує  графіки  відпусток працівників  управління.

7.6 Забезпечує  підвищення  кваліфікації  працівників  управління.

7.7  Організує і координує розробку проектів  програм  і нормативних  документів міської ради та її виконавчого комітету, що входять до компетенції управління.

7.8 Планує і регулює питання взаємодії управління з іншими  підрозділами,  управліннями,  службами   міської  ради,  а також з  відповідними  управліннями  і  відділами  облдержадміністрації.

7.9 Бере участь у  засіданнях  виконкому, засіданнях  комісій і  пленарних  засідань  міської  ради  при  розгляді  питань,  що входять  до   компетенції  управління.

7.10 Діє без  доручення  від  імені управління  і  представляє  його  інтереси  у  всіх  установах,  організаціях  і  підприємствах, у  взаєминах  із  громадянами.

7.11 Розробляє та подає на затвердження міському голові, або за його дорученням заступнику посадові інструкції  начальників відділів.

7.12 Здійснює  інші  повноваження  згідно  з  посадовою  інструкцією.

8. Відповідальність

         8.1 Діяльність начальника управління, начальників його відділів та спеціалістів управління ґрунтується на засадах законності, персональної відповідальності,  взаємодії з органами місцевого самоврядування та врахування громадської думки.

         8.2 Начальник управління, начальники його відділів та спеціалісти управління винні у порушенні   Закону  України  „Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування”,  інших  законів  та  нормативно-правових  актів,  несуть  відповідальність  згідно  з  чинним  законодавством України.

 

9. Прикінцеві  положення

        9.1 Структура та чисельність управління затверджується міською радою, кошторис та штатний розпис управління у складі виконавчого комітету міської ради затверджує міський голова.     

        9.2 Фінансове забезпечення  управління  здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

        9.3 Ліквідація і реорганізація управління здійснюється згідно з  чинним законодавством.

         9.4 Обов’язки, відповідальність посадових осіб управління та кваліфікаційні вимоги  визначаються посадовими інструкціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип документу: Рішення виконавчого комітету
Дата: 23.05.2012
Номер документу: 254
Назва документу: Про Положення про управління економіки Рубіжанської міської ради
Прикріплені файли:
  1. Документ (0.09 МБ)

« повернутись до списку документів

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись