Рішення виконавчого комітету №663 «Про створення розрахунково - аналітичної групи»

 

 

 


РУБІЖАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

  «06 » грудня2011р.                 м. Рубіжне                                           № 663

  Про розрахунково-
  аналітичну групу

Відповідно  до  Закону  України  « Про Цивільну оборону України », Концепції захисту населення і територій у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, схваленої Указом Президента України від 26.03.1999 № 284/99, постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 «Про єдину державну систему попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» та наказу МНС від 11.08.2010 № 649 «Про методичні рекомендації щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи», з метою ефективної організації діяльності розрахунково-аналітичної групи органів управління цивільного захисту Рубіжанської міської ради, керуючись ст. 36  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
     1. Затвердити «Положення про розрахунково-аналітичну групу» (додається).
  2. Затвердити персональний  склад розрахунково - аналітичної групи (додається).
     3. Затвердити   перелік   диспетчерських   служб  та   постів  радіаційного  і хімічного спостереження, які закріплені  за  розрахунково-аналітичною  групою (додається).
     4. Відділу   з  мобілізаційної   роботи, питань   надзвичайних  ситуацій  та сприяння правоохоронним органам міської ради (Бородін О.В.) розрахунково-аналітичну групузалучати до роботи під час проведення навчань та тренувань з цивільного захисту.
     5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Подхватіліна П.А.
           


Секретар міської ради                                                                           О.В. Хоменко

 

 

 

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішення виконкому міської ради
                                                                                                        від                          2011 р. №       ПОЛОЖЕННЯ
про розрахунково-аналітичну групу

 

1. Розрахунково-аналітична група (далі–РАГ) є позаштатнимспеціалізованимформуванням, якеутворююється виконавчим комітетом Рубіжанськоїміської ради, і призначене для збирання, узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин.
    РАГ безпосередньо підпорядковуються відділу з мобілізаційної роботи, питань надзвичайних ситуацій та сприяння правоохоронним органам Рубіжанської міської ради (далі-відділ МР, НС та СПО) та взаємодіє з організаціями і закладами державної системи моніторингу, зокрема санітарно-епідеміологічною станцією, підрозділами гідрометеорологічної служби та лабораторіями.
   До складу РАГ залучаються штатні працівники виконавчих органів Рубіжанської міської ради та працівники підприємств, установ, організацій міста.

   2. РАГ у своїй діяльності керується  Конституцією України і законами України, а також  указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами  Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями Рубіжанської міської ради, її  виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

     3. Основними завданнями РАГ на території міської ради є:
- прогнозування можливої радіаційної  і  хімічної  обстановки   при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах;

- визначення можливих втрат населення при радіаційних та хімічних аваріях;

-отримання даних про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби;

- збір та узагальнення інформації про фактичну радіаційну і хімічну обстановку, отриману від постів радіаційного і хімічного спостереження (далі -ПРХС) та диспетчерських служб (далі -ДС);

- оцінка радіаційної і хімічної обстановки та підготовка пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;

- ведення карти прогнозованої та фактичної радіаційної і хімічної обстановки;

                                                               

 

 

2

- підготовка донесень та ведення звітних документів про фактичну радіаційну і хімічну обстановку.

      4. Начальник РАГ:
-
здійснює керівництво роботою групи;
- в установлені терміни подає керівнику відділу МР, НС та СПОузагальнені дані щодо радіаційної і хімічної обстановки та пропозиції щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення.

      5. Спеціаліст з оцінки хімічної обстановки:

- здійснює довгострокове, аварійне прогнозування можливої хімічної обстановки та визначає можливі втрати населення при хімічних аваріях;

- отримує дані про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби;

- вивчає топографічні особливості місцевості;

- розраховує середню щільність населення;

- збирає та узагальнює інформацію про фактичну хімічну обстановку від ДС та ПРХС;

- здійснює оцінку хімічної обстановки;

- розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні хімічного забруднення та доповідає їх керівнику РАГ;

- веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки;

- готує донесення та веде звітні документи про хімічну обстановку.

     6. Спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки:

- за даними прогнозу радіаційної обстановки визначає кількість населення, яке потрапляє у зону радіаційного забруднення;

- збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку від ДС та ПРХС;

- здійснює оцінку радіаційної обстановки;

- розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні радіаційного забруднення та доповідає їх начальникуРАГ;

- веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

- готує донесення та веде звітні документи про радіаційну обстановку.

  7. У повсякденному режимі функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ) із спеціалістами РАГ проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку РАГ до дій за призначенням відповідає відділ МР, НС та СПО.

    8. При переведенні ЄДСЦЗ у режим підвищеної готовності або при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних (радіоактивних) речовин, спеціалісти РАГ прибувають на пункт управління в надзвичайних ситуаціях Рубіжанської міської ради (кімната № 360) та здійснюють наступні заходи:
                                                                  

3

- уточнюють порядок передачі інформації про хімічну (радіаційну)обстановку від ПРХС та ДС;

-  вивчають топографічні особливості місцевості;

- отримують дані про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби (напрямок та швидкість вітру, температура повітря, хмарність, ступінь вертикальної стійкості повітря);

- здійснюють прогнозування та оцінку можливої хімічної(радіаційної)обстановки;

- розраховують середню щільність населення;

- готують пропозиції щодо захисту населення при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних (радіоактивних)речовин;

- наносять прогнозовану хімічну (радіаційну)обстановку на карту;

- подають прогноз хімічної(радіаційної)обстановки та пропозиції щодо захисту населення відділу МР, НС та СПО.

    У подальшому начальник РАГ організовує цілодобове чергування спеціалістів групи.

   9. При переведенні ЄДСЦЗ у режим надзвичайної ситуації або при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних (радіоактивних) речовин, РАГ міста здійснює наступні заходи:

- отримуєдані про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби;

- збираєта узагальнює інформацію про фактичну хімічну обстановку (назва та концентрація небезпечної хімічної речовини, час та місце її вимірювання) тарадіаційну обстановку (потужність експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання, час та місце її вимірювання) від ПРХС та ДС;

- здійснюєоцінку хімічної(радіаційної) обстановки;

- наносять на карту інформацію про фактичну хімічну(радіаційну)обстановку (місце та час виникнення аварії, зони хімічного(радіаційного)забруднення);

- готуєпропозиції щодо захисту населення;

- передаєузагальнену інформацію про фактичну хімічну(радіаційну)обстановкудо РАГ області;

- подаєузагальнену інформацію про хімічну(радіаційну)обстановкута пропозиції щодо захисту населення відділу МР, НС та СПО.

  10. РАГ здійснює прогнозування хімічної обстановки з використанням Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті, затвердженої спільним наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстрованим у Мін’юсті 10.04.2001 за №326/5517. Під час оцінки хімічної обстановки визначаються наслідки хімічного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення. Наслідки хімічного забруднення залежать від масштабу, ступеня небезпеки та терміну дії хімічного забруднення. Масштаб хімічного забруднення характеризується глибиною розповсюдження   хмари   небезпечних   хімічних   речовин   (далі - НХР),  а  саме
                                                                     

4

глибиною зони хімічного забруднення та площею зони хімічного забруднення. Ступінь небезпеки хімічного забруднення визначається за можливими втратами населення, кількістю будинків, майна і техніки, які можуть бути забруднені НХР. Термін дії хімічного забруднення залежить від часу підходу хмари НХР до заданого об’єкта, терміну випарювання НХР на місцевості і терміну забруднення НХР водоймищ. Під час проведення аналізу впливу наслідків хімічного забруднення на населення враховується кількість уражених людей та кількість будинків, майна і техніки, забруднених НХР.

   Під час оцінювання радіаційної обстановки визначаються наслідки радіаційного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення. Наслідки радіаційного забруднення залежать від масштабу радіаційного забруднення та потужності експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання. Масштаб радіоактивного забруднення характеризується довжиною, шириною та площею зони радіоактивного забруднення. Під час проведення аналізу впливу наслідків радіоактивного забруднення на населення визначається кількість людей, які отримали дози опромінення, та кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними речовинами.

  11. РАГ надає пропозицій щодо захисту населення в зонах хімічного (радіаційного) забруднення до яких входять:
- висновки з оцінки хімічної (радіаційної) обстановки (масштаби забруднення, кількість уражених людей, кількість будинків, майна і техніки, забруднених  небезпечними хімічними ( радіоактивними) речовинами);
- засоби індивідуального захисту для населення;

- режими радіаційного захисту населення;

- найбільш оптимальні маршрути евакуації населення;

- сили та засоби для проведення санітарної обробки людей та район її проведення;

- сили та засоби для проведення спеціальної обробки техніки, майна, одягу тарайон її проведення.

        12. До звітних документів РАГ належать:

- журнал радіаційного та хімічного спостереження;

- копії повідомлень про факт забруднення довкілля небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами від ПРХС та ДС (форма № 1/МНС);

- карта радіаційної та хімічної обстановки.

    13. Створення належних умов для діяльність РАГ, забезпечення засобами зв’язку, обчислювальною технікою, картами, відповідними методиками з оцінки радіаційної та хімічної обстановки, формами звітних документів, канцелярським приладдям тощо покладається на виконавчий комітет Рубіжанської міської ради.

 

Керуючий справами виконкому                                                   Т.О. Чоломбитько  

                                                             

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішення виконкому міської ради
                                                                                                        від                          2011 р. №       


 

Персональний склад
 розрахунково-аналітичної групи
 

Прізвище,
ім’я по батькові

Посада

Шкурко
Володимир Михайлович

Головний спеціаліст відділу з мобілізаційної роботи, питань надзвичайних ситуацій та сприяння правоохоронним органам Рубіжанської міської    ради –  начальник РАГ

Шинкаренко
Михайло Юрійович

Провідний фахівець відділу реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту Рубіжанського міського управління ГУ МНС України в Луганській області – заступник начальника РАГ, (за згодою)

Осиченко
Сергій Миколайович

Лікар з гігієни праці ДЗ “Рубіжанська міська санітарно-епідеміологічна станція Луганської області” – спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки, (за згодою)

Пересецька
Світлана Вікторівна

Інженер – лаборант ЛОКНС ТОВ «НВП «Зоря» –спеціаліст з оцінки хімічної обстановки, (за згодою)

Шаблієнко
Олеся Олександрівна

Лаборант ЛОКНС ТОВ «НВП «Зоря» –  спеціаліст з оцінки радіаційної та хімічної обстановки, (за згодою)

Долженко
Андрій Миколайович

Головний спеціаліст відділу автоматизованих систем управління Рубіжанської міської ради – оператор електронно-обчислювальної машини

           
    

Керуючий справами виконкому                                                   Т.О. Чоломбитько

 


                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішення виконкому міської ради
                                                                                                       від                          2011 р. №       


ПЕРЕЛІК
диспетчерських служб та постів радіаційного і хімічного спостереження,
які закріплені  за  розрахунково-аналітичною  групою

Диспетчерскі служби                                                                                           

Найменування підприємства

Адреса
підприємства

Місце розташування диспетчерської служби

Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство «Зоря»

93001, м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1Г/36

2-й поверх адміністративної будівлі


Пости радіаційного і хімічного спостереження                                             

Найменування підприємства

Адреса
підприємства

Місце
розташування поста

Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство «Зоря»

93001, м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1Г/36

Водопровідно-каналізаційний цех

 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Т.О. Чоломбитько

 

 

Тип документу: Рішення виконавчого комітету
Дата: 06.12.2011
Номер документу: 663
Назва документу: Про створення розрахунково - аналітичної групи
Прикріплені файли:
  1. Документ (0.08 МБ)

« повернутись до списку документів

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись