Рішення виконавчого комітету №621 «Про проект міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки.»


РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ   

«15_»_11__2011р..                    м.Рубіжне                                                        №__621

___

Про проект міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення начальника управління охорони здоров’я Прокопенко М.Ф. про затвердження проекту міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки з метою зміцнення здоров’я населення та поліпшення епідемічного благополуччя, враховуючи Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки", керуючись ст.ст. 27,32 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1.  Схвалити проект міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки. ( Додається).

2.            Заступнику міського голови Арцеву Ю.М. винести проект міської цільової програми на розгляд чергової сесії міської ради.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови

Арцева Ю.М.

 

 

 

Міський голова                                                                            К.Г. Козюберда

 

                                                                                    Додаток

                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                    від „15_”__11__2011 р.№621

 

 

 

ПРОЕКТ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 р.

 

                                                Рубіжне – 2011

I Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пов’язане з демографічним вибухом - збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд чоловік, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких як пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і Україну, хоча за останні роки мають місце певні досягнення у застосуванні засобів імунопрофілактики.

Істотну роль у зниженні рівня інфекційної захворюваності відіграла Програма імунопрофілактики населення на 2002 - 2006 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 № 1566. Виконання Програми дало змогу знизити в Луганській області за період 2002-2006 років показники розповсюдженості інфекцій, що визначені пріоритетними Європейським регіональним бюро ВООЗ у програмному документі "Здоров’я -XXI: дифтерії - з 1,0 до 0,04, кору - з 0,45 до 0, краснухи - з 493,1 до 0,4, епідемічного паротиту – з 9,36 до 0,34 на 100 тис. населення. Протягом 2001 - 2002 років завершено роботу із сертифікації України у складі Європейського регіону як території, вільної від поліомієліту.

Державна підтримка та допомога міжнародних організацій сприяли охопленню населення Луганської області  щепленням проти кору на 98,8 відсотка, дифтерії - 98,7, кашлюку, поліомієліту і туберкульозу (серед новонароджених) - на 97,8 відсотка (рекомендований ВООЗ показник - 95 відсотків).

Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація в області щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. На такі інфекційні хвороби, як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція, припадає близько 90 відсотків усіх зареєстрованих випадків. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит B) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення та його генофонді, лягає важким тягарем на державний бюджет.

Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення  міста від інфекційних хвороб неможливий без розроблення та затвердження Міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки (далі - Програма).

 

II Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб.

 

 

 

Ш. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити заходи за трьома напрямами:

-   блокування імовірних джерел збудників інфекційних хвороб;

-   порушення механізму передачі збудників інфекційних хвороб;

-   формування прошарку осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб.

Здійснення зазначених заходів потребує фінансових витрат, використання значних людських і матеріальних ресурсів. Однак лише комплексний підхід може забезпечити найефективніші результати.

Створити прошарок осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних імунобіологічних препаратів.

Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки забезпечить, зокрема, державне цільове фінансування придбання препаратів для проведення планових щеплень та їх зберігання із здійсненням контролю за використанням цих коштів.

Міська цільова програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки забезпечить ефективне здійснення в місті заходів Загальнодержавної та регіональної програми та цільове фінансування придбання препаратів для проведення щеплень за епідпоказаннями.

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров’я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров’я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.

Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з пріоритетних проблем як в місті,  в області, так і в Україні. ВООЗ протягом останніх десятиліть послідовно впроваджує та реалізує розширену програму імунізації проти таких інфекційних хвороб, як дифтерія, правець, туберкульоз, поліомієліт, кашлюк та кір. На початку 90-х років XX століття до зазначеної програми включені щеплення проти гепатиту B та жовтої гарячки. Підтвердженням того, що шляхом вакцинації та вжиття певного комплексу протиепідемічних заходів можна реально вплинути на рівень захворюваності, є ліквідація натуральної віспи, суттєві досягнення у ліквідації поліомієліту, зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, епідемічний паротит, краснуху та кір.

Програма розрахована на період 2011-2015 роки та буде виконуватись у два етапи: Iетап – 2011-2012 роки; II- 2013- 2015 роки.

 

1V.  Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для досягнення основної мети Програми планується вжиття таких заходів:

- здійснення комплексу організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та охоплення щепленнями на рівні не менш як 95 відсотків;

- організація оптимального матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

- забезпечення постійного підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики;

- проведення моніторингу виконання завдань Програми та у разі необхідності корегування заходів з підвищення їх ефективності;

- використання усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики.

 

V Напрями діяльності та заходи Програми

 

Основними напрямами діяльності із реалізації заходів Програми є:

-   організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яким можна запобігти засобами імунопрофілактики;

-   удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики;

-   інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення.

 

 

 

 

VI  Організація управління та контролю

 

1. Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями Програми покладається на управління охорони здоров’я.

2. Управління охорони здоров’я  про виконання заходів Програми звітує щороку перед міською радою до 20 січня, наступного за звітним періодом.

 

VII Розрахунок очікуваних  результатів

Виконання Програми дасть змогу:

- довести показник захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100000 населення (у 2011 році);

- припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи (до 2015 року);

- довести показник захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100000 населення (у 2011 році);

- довести показник розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100000 населення, а вродженої краснухи - менш як 1 на 100000 живих новонароджених (у 2011 році);

- довести показник захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100000 населення та кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка (до 2015 року);

- забезпечити проведення імунопрофілактики та захист населення від інфекційних захворювань шляхом здійснення комплексних заходів з часткової або остаточної ліквідації їх вогнищ.

Визнання перспектив розвитку імунопрофілактики, посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, виконання пріоритетних цільових програм із цього питання сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних і профілактичних заходів, зниженню рівня розповсюдженості, смертності та інвалідності, забезпеченню раннього виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

всього

у тому числі по роках

2011

2012

2013

2014

2015

Iетап

IIетап

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для імунізації населення  міста за епідемічними показаннями

2011-2015 роки

 Управління охорони здоров’я.  

місцевий бюджет

447,0

87,0

90,0

90,0

90,0

90,0

досягнення до 2015 року 100 % рівня забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для імунізації за епідемічними показаннями

 

Забезпечення закупівлі специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg „+” матерями і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я

 

місцевий бюджет

 

 

4,0

 

 

-

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

досягнення до 2015 року 100 % рівня забезпечення закупівлі специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg „+” матерями і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії

 

Удосконалення і підтримка діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я

місцевий бюджет

3,5

-

0,5

1,0

1,0

1,0  

удосконалення і підтримка діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики  до кінця 2015 року

 

Сприяння діяльності кабінетів щеплень, незалежно від форми їх підпорядкування, з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я ,  міська санітарно-епідеміологічна станція.

 

місцевий бюджет

 

   9,5

 

-

 

 

5,0

 

 

-

 

 

4,5

 

 

-

 

забезпечення збільшення обсягу охоплення щепленнями населення

І Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики

Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції; забезпечити своєчасне охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з Календарем щеплень

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я , міська санітарно-епідеміологічна

станція.

 

досягнення у 2015 році 95 % рівня охоплення  щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції та забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з Календарем щеплень

 

Продовження проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику з метою зниження захворюваності на гепатит В

2011-2015

роки

Управління охорони здоров’я , міська санітарно-епідеміологічна станція.

обласний бюджет,

місцевий бюджет (позабюджетні кошти)

8,0

 

  14,8 

 

 

-

 

2,8

 

2,0

 

3,0

 

 

2,0

 

3,0

 

 

2,0

 

3,0

 

 

2,0

 

3,0

 

 

забезпечення 95 % активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику з метою зниження захворюваності на гепатит В

 

Продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому

вродженої краснухи

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я , міська санітарно-епідеміологічна станція.

 

забезпечення 95 % охоплення щепленням проти кору, епідемічного паротиту, краснухи та запобігання синдрому вродженої краснухи

 

Щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику

2011-2015 роки

Управління: охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення , управління освіти , міська санітарно-епідеміологічна станція.

Місцевий бюджет          (позабюджетні кошти)

                          

8,0

 

-

2,0

2,0

2,0

2,0

забезпечення щорічного охоплення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику не менше 75 відсотків

 

Продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я .

 

впровадження комбінованих вакцин забезпечить скорочення кількості ін’єкцій та економію засобів у сфері застосування вакцин

 

10                      

 

Проведення оперативного моніторингу випадків можливої побічної дії на введення вакцин шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я ,

міська санітарно-епідеміологічна станція.

 

забезпечення оперативного обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадкупобічної дії на введення вакцин

11                      

 

Забезпечення пунктів проведення щеплень достатньою кількістю одноразових шприців для проведення імунізації. Продовження проведення політики ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я,

міська санітарно-епідеміологічна станція.

 

 

   Місцевий бюджет

 10,0

2,0

2,0

 

 

 2,0

2,0

 

 2,0

 

 

забезпечення гарантованої безпеки ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів

12                      

ІІ Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцини

Організація щорічного навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів  з проведенням заліків та видачею сертифікатів про допуск до проведення щеплень

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я ,

міська санітарно-епідеміологічна станція.

 

 місцевий бюджет          (поза -бюджетні кошти)

4,5

-

-

-

4,5

-

забезпечення дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

13                      

 

Проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально-профілактичних закладах, проведення його своєчасної заміни або ремонту

2011-2015 роки

Управління охорони здоров’я,

міська санітарно-епідеміологічна станція

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга”  під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

14                      

ІІІ Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення

Забезпечення видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам’ятки, буклети, плакати тощо), підготовки науково-популярних фільмів та роликів із соціальної реклами

2011-2015

Управління охорони здоров’я,

міська санітарно-епідеміологічна станція

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення інформування населення щодо питань профілактики інфекційних захворювань шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики

15                      

 

Організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації

2011-2015

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики , управління охорони здоров’я,

міська санітарно-епідеміологічна станція.

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення інформування населення щодо питань профілактики інфекційних захворювань шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики

 

 

 

ПАСПОРТ

Міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

 

 Управління охорони здоров’я

 

 

2

Підстава для розроблення

Закон України  “Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки”

 

3

Розробник Програми

 

 Управління охорони здоров’я

 

4

Відповідальні виконавці Програми

 

Управління охорони здоров’я

 

5

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення , управління освіти, відділ організаційної роботи та внутрішньої політики.

 

6

 

6.1

Термін реалізації Програми

 

Етапи

2011-2015 роки

 

I– 2011-2012 роки

II– 2013-2015 роки

Тип документу: Рішення виконавчого комітету
Дата: 15.11.2011
Номер документу: 621
Назва документу: Про проект міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки.
Прикріплені файли:
  1. Документ (0.05 МБ)

« повернутись до списку документів

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись